Vigrx Türkiye Distribütörü Ross Pharma Yetkili Satýþ Sitesi - Vigrx PLus
Kanada'dan Ýthal VigRX Kapsül
Ýl Tarým Müdürlüðü 12.03.2010 Tarihli 1034001584 sayýlý belge izni ile firmamýz tarafýndan ithal edilmiþtir.
%100 Bitkisel içeriði ile VigRX kapsül - VigRX Reçeteye tabi deðildir.

VigRX Bitkisel Kapsül

Büyük Düþünen Erkeklere Özel

VigRX damar yapýsý ve hassas bölgeleri güçlendirerek ereksiyon süresini uzatmak ve cinsellik artýþý saðlamak ile birlikte penis için dolgunluk ve hacim kazandýrýcý olarak bitkisel içeriklerden meydana getirilmiþ özel bir formüldür.

vigrxVigRX Etkileri !

 • VigRX içerdiði bitki özleriyle penis hacmi, ereksiyon problemleri, erken boþalma ve cinsel performanstaki sorunlarý çözmeye yardýmcý olur.

 • Kalp, þeker ve tansiyon hastalarý VigRX'i güvenle kullanabilirler.

 • VigRX, Uzakdoðu Asya, Avrupa ve Güney Amerika'dan toplanmýþ ve bilimsel olarak test edilmiþ yoðun etkili bitki özleri içerir. VigRX sinir sistemini rahatlatmaya ve cinsel birleþme öncesi gerginliði yenmenize yardýmcý olur.

 • Ayný zamanda hafýza ve konsantrasyonu güçlendirmeye, fiziksel aktiviteleri ve vücut direncini arttýrmaya yardýmcý olur.


Neden VigRX ?

vigrxDaha büyük ve daha sert olmak, uzun süre ereksiyon halinde kalabilmek istermiydiniz? Eðer cevabýnýz EVET ise daha kalýn, daha uzun ve sert olmanýn sizin özgüveninize ne katký yapacaðýný þimdiden hayal etmeye baþlayýn. Özel formülümüzün sizin aþantýnýza katacaklarýna þimdiden hazýr olun.VigRX Bir erkeðin sahip olabileceði en önemli güçlendirici ve geliþtirici formüldür. Güç elinizde. VigRX karýþýmýnýn sihri zaman içinde ortaya çýktýðýnda, ihtiyacýnýz olan gücü ve büyüklüðü elde etmiþ olmanýn keyfi ile partnerinizin yüzüne bakmak ve gülümsemek yeterli olacaktýr. VigRX Türkiye illerinde binlerce erkeðe yardýmcý oldu. Dünya üzerinde milyonlarca erkek VigRX kullandý. Anketler ve klinik hasta incelemeleri ortaya çýkartýyor ki Türkiye'de 10 milyon erkek VigRX 'e ihtiyaç duyuyor. Dünya üzerinde ise bu rakam net tespit edilemeyecek kadar fazla.

ÖNEMLÝ UYARI!!!
Þu an ziyaret etmekte olduðunuz site VigRX yetkili satýþ sitesidir.
Orjinal ürün üzerinde "Rosspharma Ýlaç" ithalat bandrolünü görebilirsiniz. Saðlýðýnýz açýsýndan sahte ürünlerden kaçýnýnýz. vigrxplusturkiye.com sitesi VigRX Türkiye Distribütörü Rosspharma Ýlaç Koz. San. Ve Tic ile e-ticaret tarafýnda tek yetkili Zen Saðlýk Kozmetik Ltd. Þti. Tarafýndan getirilen ürünleri satmaktadýr.
 • %62,82 Daha uzun süreli ereksiyon saðlar ve boþalma süresini artýrýr.

 • %22,49 Peniste önemli boyutsal ve hacimsel artýþlar meydana getirir .

 • %58,97 Vücudun salgýladýðý meni oraný artar ve daha etkileyici orgazmlar oluþur.

 • %71,43 Sperm kalitesinde pozitif oranda etkileþimler yaratýr.

 • %47,00 Verdiði afrodizyak etki ile cinsel dengeyi ve cinsellik becerisini artýrýr.

 • %80,21 Beden ve ruh halini günlük yaþantýda daha enerjik tutar.

 • %61,00 Etkileri ile kendine güven ve ego tatmin hissini doruk noktaya getirir.

 • Bu sonuçlar bireysel olarak deðiþiklik göstermekle beraber Vedic Life Sciences Pvt. LTD tarafýndan verilmiþtir.